اخبار 

کتاب قرآن و عواطف انسان منتشر شد

«قرآن و عواطف انسان» با مبنای «قرآن کتاب دلسپردگان عاقل است» توسط نشر معارف منتشر شد. این کتاب با توجه به هندسه درونی انسان به جنبه عاطفی انسان در کنار جنبه عقلی آن توجه نموده و به تبیین جایگاه عواطف انسانی در قرآن کریم پرداخته است. در بیشتر نگاه‌ها به ارزش عقل در هندسه انسانی توجه شده و عواطف به عنوان همسایه عقل کمتر توجه شده و در بیشتر مواقع نادیده گرفته شده است. در حالی که قرآن به عنوان نسخه‌ای کامل از انسان‌شناسی دارای برنامه و راهکاری جامع و…

خواندن بیشتر