موجودی: موجود

شهید علم دفتر اول ؛ دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات

نویسنده: دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

قیمت اصلی ۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۵۰۰ تومان است.

شهید شهریاری را قبل از شهادتش عدهای خیلی خوب میشـناختند؛ آنها که می‌دانســـتند غنی‌ســـازی 2۰درصدی اورانیوم و بسیاری از پیشـرفتهای ایران در علـــوم هســـتهای مدیـــون تلاشـــهای اوســـت و ا گـــر روزی بیایـــد که او نباشـــد، از ســـرعت این پیشرفتها کاســـته خواهد شد. این دســـته طیف گستردهای بودند: از نخســـتوزیر رژیم صهیونیســـتی و رؤسای موســـاد و سیا، تا موتورســـوار مزدوری که بمب را به بدنۀ خودروی شـــهید شـــهریاری چســـباند. اینهـــا همانهایی بودند کـــه گفتند ترور شـــهریاری اقدامـــی غیرجنگی بوده بـــرای توقف پیشـــرفت ایران…
اینهـــا همانهایـــی بودنـــد که پس از شـــنیدن خبـــر ترور شـــهریاری، نفـــس راحتی کشیدند.
در میـــان آنهایـــی کـــه شـــهریاری را مـــی شـــناختند، دســـته دومـــی هـــم بودند که وقتـــی خبـــر شـــهادت او را شـــنیدند، نفـــس در سینه‌هایشـــان حبـــس شـــد و در ســـینه مانـــد تـــا بغضشـــان بترکـــد و همـــراه با ســـیل اشـــک جاری شـــود.
آنچـــه در کتاب شهید علم دفتر اول پیـــش رو داریـــد روایت‌هـــای دســـتۀ دوم اســـت از زندگـــی دکتـــر شـــهریاری، برای دســـته ســـومی که ایشـــان را با شـــهادتش شـــناختند و هنوز هم با شهادتش می‌شناسند.

وزن 120گرم

4 عدد در انبار

دسته بندی موضوعی: شهداء,

توضیحات

کتاب شهید علم دفتر اول ؛ دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات برای اولین بار به مناسبت اولین سالگرد شهادت دکتر شهریاری در محرم سال ۱۳۹۰ با نام «دانشمند عاشورایی» به چاپ رسیده بود.
این کتاب مجموعه خاطراتی از آن شهید بزرگوار می باشد.

شهید شهریاری را قبل از شهادتش عدهای خیلی خوب میشـناختند؛ آنها که می‌دانســـتند غنی‌ســـازی 2۰درصدی اورانیوم و بسیاری از پیشـرفتهای ایران در علـــوم هســـتهای مدیـــون تلاشـــهای اوســـت و ا گـــر روزی بیایـــد که او نباشـــد، از ســـرعت این پیشرفتها کاســـته خواهد شد. این دســـته طیف گستردهای بودند: از نخســـتوزیر رژیم صهیونیســـتی و رؤسای موســـاد و سیا، تا موتورســـوار مزدوری که بمب را به بدنۀ خودروی شـــهید شـــهریاری چســـباند. اینهـــا همانهایی بودند کـــه گفتند ترور شـــهریاری اقدامـــی غیرجنگی بوده بـــرای توقف پیشـــرفت ایران…
اینهـــا همانهایـــی بودنـــد که پس از شـــنیدن خبـــر ترور شـــهریاری، نفـــس راحتی کشیدند.
در میـــان آنهایـــی کـــه شـــهریاری را مـــی شـــناختند، دســـته دومـــی هـــم بودند که وقتـــی خبـــر شـــهادت او را شـــنیدند، نفـــس در سینه‌هایشـــان حبـــس شـــد و در ســـینه مانـــد تـــا بغضشـــان بترکـــد و همـــراه با ســـیل اشـــک جاری شـــود.
آنچـــه در کتاب شهید علم دفتر اول پیـــش رو داریـــد روایت‌هـــای دســـتۀ دوم اســـت از زندگـــی دکتـــر شـــهریاری، برای دســـته ســـومی که ایشـــان را با شـــهادتش شـــناختند و هنوز هم با شهادتش می‌شناسند.
شـــهادت دکتر شـــهریاری، آبرویی داد به جامعۀ علمی کشـــور. شـــهادت همچنین شـــخصیت برجســـته و مـــورد قبولی، به دشـــمن نشـــان داد کـــه در محیـــط علمی جمهـــوری اســـلامی، اینجـــور شـــخصیتها و انگیزه‌هایـــی وجـــود دارد. مهمتریـــن تسلایی کـــه انســـان در اینجـــور حـــوادث بـــه خـــودش می‌دهـــد ایـــن اســـت کـــه می‌دانـــد خـــدای متعـــال بـــرای ایـــن جانفشـــانی‌ها و ایـــن شـــهادت‌ها و ایـــن خون‌های به ناحق ریخته شـــده، ثواب‌هایـــی را معین و مدون کـــرده که به ذهن مـــا هـــم خطور نمی‌کنـــد! به قدری ایـــن مقامات و درجـــات الهی، عالـــی و غیرقابل توصیـــف اســـت که ما اصلاً نمیتوانیـــم درك کنیم؛ و مطمئن باشـــید ایشـــان الآن در بهترین حالات اســـت، که هر مؤمنی و هر انســـان صالحی، اگـــر چنانچه اندکی از آن مراتـــب را بتوانـــد با دیدۀ بصیرت خـــودش ببیند، آرزو می‌کنـــد که ای‌کاش ما بـــه همین سرنوشـــت دچـــار بشـــویم.

توضیحات تکمیلی

شابک

9789645315281

قطع

رنگ

دو رنگ

وزن 120 گرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شهید علم دفتر اول ؛ دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *