موجودی: موجود

شهید علم دفتر دوم ؛ نخبه شهید داریوش رضایی نژاد در آینه خاطرات

نویسنده: دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

۳۵,۰۰۰ تومان

داریـــوش رضایـــی نژاد یكـــی دیگر از شـــهدای ایران انقاب اســـامی، در مســـیر پیشـــرفت و عدالت است.
نخبـــه نابغـــه‌ای از عشـــایر آبدانـــان ایـــام کـــه علـــم و اخـــاق و آرمانخواهـــی و دیـــن و میهندوســـتی را در خـــود جمـــع کـــرد و بـــا شـــهادت، چـــون ســـتارهای در تاریـــخ درخشـــان فرهنـــگ ایرانـــی جاودانـــه شـــد.

وزن 135گرم

4 عدد در انبار

دسته بندی موضوعی: شهداء,

توضیحات

داریـــوش رضایـــی نژاد یكـــی دیگر از شـــهدای ایران انقاب اســـامی، در مســـیر پیشـــرفت و عدالت است.
نخبـــه نابغـــه‌ای از عشـــایر آبدانـــان ایـــام کـــه علـــم و اخـــاق و آرمانخواهـــی و دیـــن و میهندوســـتی را در خـــود جمـــع کـــرد و بـــا شـــهادت، چـــون ســـتارهای در تاریـــخ درخشـــان فرهنـــگ ایرانـــی جاودانـــه شـــد.
داریـــوش، خلاق، متواضع، مســـئولیت شـــناس، مردمـــی و از بهترین الگوهـــای جوان ایرانی اســـت که خاطرات پیش رو ابعاد دلنشـــین و الهامبخـــش شـــخصیت زندگی او را آشـــكارتر می‌کند.
به رغم خواســـت تروریستهای سیا و موســـاد داریوش با شهادتش زندگـــی حیاتبخش دیگری را در کنار مردمش آغاز کرده اســـت

توضیحات تکمیلی

شابک

9789645314635

قطع

رنگ

دو رنگ

وزن 135 گرم