دفتر نشر معارف

اهل بیت و خانواده هیأتی در کتاب اهل بیتی ها

کتاب اهل بیتی ها تازه ترین اثر استاد عابدینی به طرح تابستانه رسید. خانواده کانون شکل‌گیری یک جامعه سالم، شاداب و پویای دینی و اسلامی است. بی تردید عکسش نیز صادق است. در طـول تاریـخ، یکـی از راه‌هـای مقابلة جریـان باطل بـا رواج ایمـان و دین‌داری و حاکمیت الهی، به فساد و تباهی کشاندن بنیان […]

سبد خرید بستن