تخفیف % 10

شهید علم دفتر اول ؛ دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات

مؤلف: دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

تعداد صفحه: 96
سال نشر: 1398
نوبت چاپ: پنجم

13,000 تومان 11,700 تومان

شهید شهریاری را قبل از شهادتش عدهای خیلی خوب میشـناختند؛ آنها که می‌دانســـتند غنی‌ســـازی 2۰درصدی اورانیوم و بسیاری از پیشـرفتهای ایران در علـــوم هســـتهای مدیـــون تلاشـــهای اوســـت و ا گـــر روزی بیایـــد که او نباشـــد، از ســـرعت این پیشرفتها کاســـته خواهد شد. این دســـته طیف گستردهای بودند: از نخســـتوزیر رژیم صهیونیســـتی و رؤسای موســـاد و سیا، تا موتورســـوار مزدوری که بمب را به بدنۀ خودروی شـــهید شـــهریاری چســـباند. اینهـــا همانهایی بودند کـــه گفتند ترور شـــهریاری اقدامـــی غیرجنگی بوده بـــرای توقف پیشـــرفت ایران…
اینهـــا همانهایـــی بودنـــد که پس از شـــنیدن خبـــر ترور شـــهریاری، نفـــس راحتی کشیدند.
در میـــان آنهایـــی کـــه شـــهریاری را مـــی شـــناختند، دســـته دومـــی هـــم بودند که وقتـــی خبـــر شـــهادت او را شـــنیدند، نفـــس در سینه‌هایشـــان حبـــس شـــد و در ســـینه مانـــد تـــا بغضشـــان بترکـــد و همـــراه با ســـیل اشـــک جاری شـــود.
آنچـــه در کتاب شهید علم دفتر اول پیـــش رو داریـــد روایت‌هـــای دســـتۀ دوم اســـت از زندگـــی دکتـــر شـــهریاری، برای دســـته ســـومی که ایشـــان را با شـــهادتش شـــناختند و هنوز هم با شهادتش می‌شناسند.

دسته‌بندی:

معرفی کتاب

کتاب شهید علم دفتر اول ؛ دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات برای اولین بار به مناسبت اولین سالگرد شهادت دکتر شهریاری در محرم سال ۱۳۹۰ با نام «دانشمند عاشورایی» به چاپ رسیده بود.
این کتاب مجموعه خاطراتی از آن شهید بزرگوار می باشد.

شهید شهریاری را قبل از شهادتش عدهای خیلی خوب میشـناختند؛ آنها که می‌دانســـتند غنی‌ســـازی 2۰درصدی اورانیوم و بسیاری از پیشـرفتهای ایران در علـــوم هســـتهای مدیـــون تلاشـــهای اوســـت و ا گـــر روزی بیایـــد که او نباشـــد، از ســـرعت این پیشرفتها کاســـته خواهد شد. این دســـته طیف گستردهای بودند: از نخســـتوزیر رژیم صهیونیســـتی و رؤسای موســـاد و سیا، تا موتورســـوار مزدوری که بمب را به بدنۀ خودروی شـــهید شـــهریاری چســـباند. اینهـــا همانهایی بودند کـــه گفتند ترور شـــهریاری اقدامـــی غیرجنگی بوده بـــرای توقف پیشـــرفت ایران…
اینهـــا همانهایـــی بودنـــد که پس از شـــنیدن خبـــر ترور شـــهریاری، نفـــس راحتی کشیدند.
در میـــان آنهایـــی کـــه شـــهریاری را مـــی شـــناختند، دســـته دومـــی هـــم بودند که وقتـــی خبـــر شـــهادت او را شـــنیدند، نفـــس در سینه‌هایشـــان حبـــس شـــد و در ســـینه مانـــد تـــا بغضشـــان بترکـــد و همـــراه با ســـیل اشـــک جاری شـــود.
آنچـــه در کتاب شهید علم دفتر اول پیـــش رو داریـــد روایت‌هـــای دســـتۀ دوم اســـت از زندگـــی دکتـــر شـــهریاری، برای دســـته ســـومی که ایشـــان را با شـــهادتش شـــناختند و هنوز هم با شهادتش می‌شناسند.
شـــهادت دکتر شـــهریاری، آبرویی داد به جامعۀ علمی کشـــور. شـــهادت همچنین شـــخصیت برجســـته و مـــورد قبولی، به دشـــمن نشـــان داد کـــه در محیـــط علمی جمهـــوری اســـلامی، اینجـــور شـــخصیتها و انگیزه‌هایـــی وجـــود دارد. مهمتریـــن تسلایی کـــه انســـان در اینجـــور حـــوادث بـــه خـــودش می‌دهـــد ایـــن اســـت کـــه می‌دانـــد خـــدای متعـــال بـــرای ایـــن جانفشـــانی‌ها و ایـــن شـــهادت‌ها و ایـــن خون‌های به ناحق ریخته شـــده، ثواب‌هایـــی را معین و مدون کـــرده که به ذهن مـــا هـــم خطور نمی‌کنـــد! به قدری ایـــن مقامات و درجـــات الهی، عالـــی و غیرقابل توصیـــف اســـت که ما اصلاً نمیتوانیـــم درك کنیم؛ و مطمئن باشـــید ایشـــان الآن در بهترین حالات اســـت، که هر مؤمنی و هر انســـان صالحی، اگـــر چنانچه اندکی از آن مراتـــب را بتوانـــد با دیدۀ بصیرت خـــودش ببیند، آرزو می‌کنـــد که ای‌کاش ما بـــه همین سرنوشـــت دچـــار بشـــویم.

اطلاعات بیشتر

شناسنامه کتاب
شابک

9789645315281

خصوصیات ظاهری
قطع

رقعی

رنگ

دو رنگ

وزن

120 g

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شهید علم دفتر اول ؛ دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری در آینه خاطرات”

سه + یازده =

0
X
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@nashremaaref.ir

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟